Avís Legal

Condicions d'accés i ús

L'accés, la navegació i la utilització del Lloc web joventdelbruel.ffames.cat implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les condicions d'ús incloses en aquest Avís Legal. El seu Compliment és exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web. Si l'Usuari no està d'acord amb la totalitat o part de les condicions d'ús en els termes exposats, us heu d'abstenir d'accedir, navegar o utilitzar el Lloc Web.

Titularitat i dades de contacte

Jovent del Bruel (G-55277644) amb domicili social al carrer dels Pins, 4, 17256 Masos de Pals (Pals), Catalunya, és la titular de la pàgina web joventdelbruel.ffames.cat (d'ara endavant, Lloc Web). Els Usuaris del Lloc Web podran contactar amb Jovent del Bruel mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: joventdelbruel@gmail.com

Objecte i contingut del lloc web

Aquest Lloc Web té per objecte informar els Usuaris dels esdeveniments que organitzi Jovent del Bruel en relació amb les activitats i oferir la possibilitat de participar en aquests esdeveniments. L'accés a la informació del Lloc Web no implica ni constitueix cap relació contractual entre l'Usuari i Jovent del Bruel.

Jovent del Bruel empra tots els esforços per assegurar que tota la informació disponible al Lloc Web sigui completa i estigui actualitzada, revisant periòdicament el contingut del Lloc Web. Això no obstant, l'Usuari reconeix i accepta que tota la informació disponible al Lloc Web s'ofereix únicament a efectes merament informatius i que Jovent del Bruel no garanteix la precisió, idoneïtat i integritat de la informació continguda al Lloc Web. És responsabilitat exclusiva de l'Usuari l'ús que faci de la informació continguda al Lloc Web.

Condicions d'ús

Aquestes condicions generals d'ús regulen l'accés i la navegació al Lloc Web, l'accés i l'ús del qual té caràcter lliure i gratuït, i no és necessari el registre previ dels Usuaris. No obstant això, en el cas que els Usuaris vulguin participar en els esdeveniments organitzats per Jovent del Bruel, hauran de registrar-se prèviament i acceptar les condicions específiques d'aquests esdeveniments.

L'accés, ús o navegació al Lloc Web atribueix la condició d'Usuari i implica el coneixement, l'acceptació i el sotmetiment a les advertències legals ia les condicions d'ús incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada en el moment en què el Usuari accedeix al Lloc Web. L'Usuari accepta que l'ús del Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Es recomana a l'Usuari llegir aquest Avís Legal cada vegada que s'accedeixi a la Web.

Jovent del Bruel es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a interrompre, suspendre temporalment, desactivar i/a cancel·lar l'accés al Lloc Web oa qualsevol dels elements que s'hi integren.

ÚS DEL LLOC WEB I RESPONSABILITAT

L'Usuari és responsable de l'ús que realitzi del Lloc Web i del contingut i ho fa sota el seu propi risc. En accedir-hi accepta i es compromet a utilitzar el Lloc Web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic, i hauran de respondre davant Jovent del Bruel o tercers per qualsevol dany que pugui produir-se per incompliment daquestes obligacions.

No destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades o programes informàtics o documents electrònics del Lloc Web.

No obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web.

No introduir virus o qualsevol altre dispositiu que causi o pugui causar una alteració als sistemes de Jovent del Bruel.

No copiar el software.

No distribuir, compartir, subllicenciar, prestar, arrendar o posar el web a disposició de tercers.

No sotmetre a enginyeria inversa, descompilar o desmuntar el Programari del Lloc Web o intentar obtenir el codi font.

No emmagatzemar, introduir o difondre en o des del Lloc Web informació o material difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfog o que inciti a la violència, discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió, atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers, i en general que infringeixi la normativa vigent.

L'Usuari és l'únic i exclusiu responsable de l'accés al Lloc Web i de l'ús que faci de la informació i les dades contingudes.

Jovent del Bruel no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici derivats de l'accés o ús del Lloc Web i del contingut per part dels Usuaris. Jovent del Bruel, com a titular del Lloc Web, queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l'Usuari. De manera que l'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació iniciada per terceres persones contra Jovent del Bruel per l'accés o ús que l'Usuari faci del Lloc Web.

EXEMCIÓ DE RESPONSABILITAT

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut del Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en aquest Lloc Web, entre d'altres, marques, noms comercials, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, estan protegits per drets d'autor i drets de propietat intel·lectual i industrial d'Jovent del Bruel o de tercers.

En cap cas l'accés i ús al Lloc Web per part dels Usuaris, es podrà considerar com una concessió de llicència d'ús o dret a cap actiu d'Jovent del Bruel o dels seus autors legítims, pel que no implicarà una cessió, ni transmissió, ni cap tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual o Industrial.

A menys que Jovent del Bruel o els tercers titulars dels drets ho autoritzin expressament, queda prohibida tota reproducció, còpia, conversió, distribució, modificació, supressió o transformació, publicació, comercialització, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb les dades i la informació continguda en el Lloc Web, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació. L'Usuari utilitza la informació a la qual pugui accedir mitjançant l'ús del Lloc Web, exclusivament per a fins personals i en cap cas per a fins comercials o empresarials.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Lloc Web, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'Jovent del Bruel o de tercers, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, reservant-se Jovent del Bruel la possibilitat d'exercir les accions judicials que procedeixin en dret contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços a altres Llocs Web gestionats per tercers titulars daquells. Aquests enllaços tenen com a única finalitat facilitar als Usuaris l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet.

Jovent del Bruel es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareguin al present Lloc Web.

XARXES SOCIALS

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços que permeten als Usuaris accedir a diferents xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex., Facebook, Instagram, YouTube). Aquests enllaços al Lloc Web tenen com a únic objectiu facilitar als Usuaris l'accés a xarxes socials per informar-los sobre esdeveniments organitzats per Jovent del Bruel.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot implicar la identificació i autenticació de l'Usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control d'Jovent del Bruel. En accedir a aquestes xarxes externes, l'Usuari ingressa en un entorn no controlat per Jovent del Bruel, de manera que aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns. Aquestes xarxes socials i plataformes disposen de les seves pròpies polítiques de privacitat i del tractament de les galetes. En aquest sentit, tota la informació i dades personals que l'Usuari proporcioni a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Jovent del Bruel, com a titular del Lloc Web, informa els Usuaris que és el responsable dels tractaments que es realitzin de les dades personals sol·licitades i facilitades durant la utilització del Lloc Web.

D'acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, Jovent del Bruel respecta la privadesa dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels Usuaris del Lloc Web, només s'obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s'hagin recollit. Quan es recullin dades personals a través del Lloc Web, s'informarà prèviament a l'Usuari de forma clara i inequívoca.

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privadesa d'Jovent del Bruel, en aquest mateix Lloc Web, on trobarà informació detallada respecte la protecció de dades de caràcter personal.

ACTUALITZACIÓ DEL LLOC WEB

Per millorar el servei en benefici dels Usuaris, Jovent del Bruel es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, els continguts i informació continguts en ell, així com modificar les Condicions d'Ús que entraran en vigor des del moment de la seva publicació al Lloc Web sent aplicables des d'aquella data.

INTEROPERABILITAT I FUNCIONALITAT DEL LLOC WEB

El Lloc Web s'executa en les plataformes Safari, Firefox, Internet Explorer i Chrome actualitzades al 2019. Està especialment optimitzat per Chrome.

INTEGRITAT

Si alguna de les condicions d'ús del present Avís Legal fos anul·lada o es considerés no vàlida, la resta de condicions no es veuran afectades continuant amb plena vigència i validesa.

LEGIISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Tota qüestió o controvèrsia que pogués sorgir en referència a l'aplicació del present Avís Legal entre l'Usuari i Jovent del Bruel es regeix per la normativa espanyola vigent aplicable en la matèria. I sempre que la normativa vigent a l'efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, l'Usuari renuncia de forma expressa al fur que pogués correspondre-li i es sotmet per a la resolució de la controvèrsia als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Data de la darrera actualització: 9 de juny de 2024.